fbpx

Privacy Policy

Algemene voorwaarden Motifaith Motifaith App en Online Portal ondersteund door Virtuagym. Dit zijn de Algemene Voorwaarden, zoals gebruikt door Virtuagym, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd als Digi!t B.V. aan de Kamer van Koophandel te Amsterdam met nummer 34296133 (hierna: Virtuagym). VIRTUAGYM is een geregistreerde handelsmerk van DIGIFiT B.V. Door gebruik te maken van de website, mobiele apps en eventuele andere producten en diensten van Virtuagym (hierna: de Producten) verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met alle Algemene Voorwaarden van Virtuagym (hierna: Voorwaarden en Conditie).

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Virtuagyms eindgebruikers (hierna: Consumenten) en het Virtuagyms bedrijf gebruikers van Virtuagym Professional producten en diensten (hierna: Professionele Klanten) en hun klanten (hierna: klant leden). Consumenten, professionele klanten en klantleden worden in het algemeen gebruikers genoemd. Gebruikers en Virtuagym zullen Partijen worden genoemd.

1. Privacybeleid

1.1 Virtuagym geeft veel om de privacy van haar gebruikers en hecht daarom veel waarde aan een duidelijke privacy het beleid. Virtuagym zal nooit persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) van haar gebruikers delen, verkopen of anderszins overdragen aan derden. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie over het privacybeleid van Virtuagym over de gebruikersgegevens.

2. Gebruik

2.1 Het gebruik van de Producten is alleen toegestaan, indien de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement zijn overeengekomen, op enkele uitzonderingen na in enkele hierna genoemde gevallen. Daarom, door gebruik te maken van een of meer Producten, verklaart de Wederpartij akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

2.2 Virtuagym behoudt zich het recht voor om te verbieden het gebruik van en/of toegang tot haar producten zonder (voorafgaande) mededeling of reden, bijvoorbeeld door blokkering of verwijdering pro!les of door IP-adressen van computers te blokkeren, voor het geval Virtuagym! reden.

2.3 Consumentenprofielen zijn beperkt tot natuurlijke personen voor persoonlijk gebruik en openbare groepen zijn voor alleen gebruikers met een gezamenlijk belang. Bedrijven en andere instellingen, zoals stichtingen, sportscholen en andere commerciële bedrijven mogen alleen groepen maken binnen de Virtuagym Professional-services, niet voor het publiek versie van de Producten, tenzij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van Virtuagym.

2.4 Profilen en groepen die in strijd zijn met eerdere regels kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd.

3. Beleid voor aanstootgevende inhoud Inhoud mag niet worden ingediend bij de Producten en Virtuagym modereert alles inhoud en beslist uiteindelijk of een inzending al dan niet wordt geplaatst voor zover deze inhoud bevat, is in combinatie met of naast enige aanstootgevende inhoud. Aanstootgevende inhoud omvat, maar is niet beperkt tot:

(i) seksueel expliciet materiaal;

(ii) obscene, lasterlijke, lasterlijke, lasterlijke, gewelddadige en/of onwettige inhoud of vulgair taalgebruik; (iii) inhoud die inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteit of ander persoonlijk of eigendomsrecht, of dat bedrieglijk of frauduleus is; (iv) inhoud die reclame maakt voor de gebruik of verkoop van illegale of gereguleerde stoffen, tabaksproducten, munitie en/of wapens; en (v) gokken, inclusief maar niet beperkt tot elk online casino, sportsbooks, bingo of poker.

4. Leeftijdsbeperkingen Door de Producten van Virtuagym te gebruiken, verklaart en garandeert u dat (a) u 16 jaar oud bent of ouder en u stemt ermee in gebonden te zijn aan deze Overeenkomst; (b) als u jonger bent dan 16 jaar, u een aantoonbare toestemming van een ouder of wettelijke voogd; en (c) uw gebruik van de Producten niet in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving. Uw toegang tot de Producten kan zonder waarschuwing worden beëindigd als Virtuagym is van mening, naar eigen goeddunken, dat u jonger bent dan 16 jaar en geen aantoonbare toestemming hebt verkregen van een ouder of wettelijke voogd. Als u een ouder of wettelijke voogd bent en u geeft uw toestemming aan uw: het gebruik van de Producten door uw kind, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Overeenkomst met betrekking tot het gebruik door uw kind van de Producten.

5. Aangeboden informatie

5.1 Hoewel de informatie op deze website en in de andere Producten behalve dat de door gebruikers gegenereerde inhoud met grote zorg, volledige nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid is gemaakt wat dan ook, kan niet worden gegarandeerd. Daarom, in het geval dat u vertrouwt op de informatie op deze website of bevat binnen de overige Producten, al dan niet afkomstig van Virtuagym of een van haar medewerkers, is dit volledig op eigen risico.

5.2 De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld ter vervanging van medische zorg, medisch advies of ondersteuning door professionals binnen andere disciplines. Virtuagym mag bijvoorbeeld nooit worden gebruikt voor (zelf)diagnostiek.

Het wordt in ieder geval sterk aanbevolen dat gebruikers bij medische vragen onmiddellijk hun arts raadplegen, klachten en/of symptomen.

5.3 Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden erkent de Partij uitdrukkelijk dat: Virtuagym kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken en/of verkeerde informatie in de informatie aangeboden, en de mogelijke schade die daardoor kan ontstaan.

6. Lichaamsbeweging en voeding

6.1 Het uitvoeren van lichaamsbeweging of het volgen van een voedingsplan kan een gezondheidsrisico vormen, variërend van verwondingen tot de dood. Gebruikers die willen beginnen met enige vorm van lichaamsbeweging of een dieetplan met de Producten dienen altijd hun arts en/of diëtist te raadplegen alvorens met genoemde oefening of dit plan te beginnen. Gebruikers die enige vorm van pijn ervaart of duizelig of kortademig wordt, moet onmiddellijk stoppen met de lichamelijke oefening of hun dieetplan en neem contact op met een arts voor advies.

7. Rechten van intellectuele eigendom

7.1 Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden erkent de Partij uitdrukkelijk dat: alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en andere inhoud binnen de Producten, met uitzondering van door gebruikers gegenereerde inhoud zijn eigendom van Virtuagym en worden beschermd door relevante wetten op intellectueel eigendom, inclusief maar niet: beperkt tot auteursrechten, merkrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

7.2 Virtuagym verleent gebruikers een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare en herroepbare recht om de Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals vermeld in deze Algemene

Voorwaarden. 7.3 Indien Virtuagym en een derde partij, zijnde een bedrijf of instelling, overeenstemming bereiken over de licentieverlening van één of meer van de Producten, dit betreft een beperkte, niet-exclusieve, niet sublicentieerbare, niet-overdraagbare en herroepbaar recht om de betreffende Producten te gebruiken.

7.4 Het is uitdrukkelijk verboden het kopiëren, dupliceren,wijzigen, publiceren of gebruiken van de ontwerpen, informatie, afbeeldingen en andere inhoud voor directe of indirecte commerciële doeleinden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen met Virtuagym.

7.5 De ​​Partij verklaart geen handelingen te verrichten die inbreuk maken of kunnen maken op de (intellectuele eigendoms- of databank)rechten van Virtuagym of derden.

8. Licenties voor gedeelde informatie

8.1 De Partij verleent Virtuagym in ruil voor de diensten verleend door Virtuagym een ​​voortdurende, wereldwijde, onbeperkte, onherroepelijke, niet-exclusieve licentie zonder enige extra vergoeding door Virtuagym, inclusief het recht om alle informatie in sublicentie te geven, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, foto’s, video en geluid!les, ontwerpen en gebruikersinformatie, die wordt geüpload naar, gedeeld met of opgeslagen in de Producten of op een andere manier door de Partij met Virtuagym gedeeld (hierna: de Gedeelde Informatie), te gebruiken, kopiëren, distribueren, overdragen, uitvoeren, wijzigen of anderszins gebruiken voor commerciële of andere doeleinden via alle bestaande media.

8.2 Door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden garandeert de wederpartij dat de GedeeldeInformatie maakt geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, privacy of andere rechten van derden, maakt geen

in strijd zijn met de wet, geen (kinder)pornografisch materiaal bevat of anderszins aanstootgevend is, geen

een bedreiging of laster vormen, vrij is van virussen of andere code die schadelijk is of kan zijn voor:

computers, andere elektronica of de gegevens of programma’s die daarop staan, en heeft geen commercieel doel. 8.3

De Partij blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade veroorzaakt door Virtuagym en derden

partijen vanwege de Gedeelde Informatie door de Partij.

9. Gebruikersinformatie en registratie 8.1 De Wederpartij verklaart dat de verstrekte informatie voor bijvoorbeeld:

registratie juist en volledig is en deze waar mogelijk binnen de Producten zal actualiseren, in geval van:

veranderingen. Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig te worden bewaard en mogen niet met derden worden gedeeld. 8.2 De partij kan:

derden geen toegang verlenen tot Producten via zijn geregistreerde account. In het geval dat de partij zijn accounttoegang deelt

informatie met derden, is hij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor directe en indirecte schade die daaruit voortvloeit

daarvan. 8.3 De Partij stemt ermee in dat Virtuagym alle door de Partij verstrekte gegevens opslaat, verwerkt en opslaat,

inclusief door het gebruik van de Producten. Zie ook onze Privacyverklaring.

10. Communicatie 9.1 Virtuagym kan verschillende communicaties naar gebruikers sturen via de Producten, inclusief update

kennisgevingen of herinneringen, e-mails of andere communicatie. Gebruikers kunnen bij de instellingen aangeven tot wat

verlengen dat ze deze berichten willen ontvangen. 9.2 De partij stemt ermee in dat Virtuagym de partij benadert

voor belangrijke wijzigingen of updates van de Producten, indien dit door Virtuagym noodzakelijk wordt geacht. Zo een

communicatie zal in principe nooit commerciële berichten van derden bevatten. 9.3 leden kunnen

met elkaar communiceren binnen de Producten, b.v. door opmerkingen te plaatsen of berichten te sturen of te bespreken

binnen groepen. De Partij verklaart geen spam, of enige andere communicatie die door de partij ongewenst is, te verzenden

ontvanger, al dan niet commercieel, met inbegrip van maar niet beperkt tot dreigende, agressieve, obscene,

smadelijke, inbreukmakende, privacyschendende of commerciële communicatie. Alle handelingen die in strijd zijn met deze voorwaarde

kan net als bij de andere voorwaarden leiden tot onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de Producten en beëindiging van:

de gebruikerslicentie. 9.4 Virtuagym is te allen tijde vrij om gebruikerscommunicatie of andere Shared

Informatie zonder voorafgaande of nadere kennisgeving indien deze als ondermaats of anderszins worden beschouwd

ongepast door Virtuagym. 9.5 Voor alle communicatie en contact via de Producten de volgende gebruiker

richtlijnen gelden: a) Houd het altijd leuk en positief! b) Behandel elkaar met respect c) Respecteer elkaar

mening, zelfs als u het er niet mee eens bent d) Plaats geen o”-topic berichten in discussies e) Doe geen moeite

mensen met irrelevante zaken f) Adverteer niet voor producten of diensten

11. Informatie van derden 10.1 De Producten kunnen informatie van derden bevatten of daarnaar verwijzen,

inclusief maar niet beperkt tot informatie gemaakt door gebruikers, advertenties, banners en websitelinks

(hierna: Informatie van Derden). 10.2 Informatie van Derden is over het algemeen wel en kan niet

eerder door Virtuagym gecontroleerd waardoor wij de kwaliteit en geldigheid daarvan niet kunnen garanderen.

Virtuagym is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor Informatie van Derden, noch voor de eventuele directe of indirecte

schade die daaruit kan voortvloeien. 10.3 Derden kunnen via de API verbinding maken met Virtuagym en toegang krijgen tot:

openbaar beschikbare gegevens in de Producten, inclusief mogelijk persoonlijke gebruikersgegevens die zijn

met hun toestemming op de Producten zijn gepubliceerd. Bovendien kunnen derden toegang krijgen tot openbare en

gesloten persoonsgegevens via de API wanneer een gebruiker dit expliciet toestaat. De Algemene Voorwaarden en Privacy

Verklaringen van Virtuagym zijn in principe niet van toepassing op aanvragen van derden. Deze derden kunnen

gebruik verschillende algemene voorwaarden en privacyverklaringen.

12. Onwettige informatie 11.1 Na een melding zal Virtuagym in één keer de aanwezigheid van onrechtmatige informatie onderzoeken of meer van de Producten binnen een redelijke termijn en zal indien mogelijk actie ondernemen. Elke onwettige communicatie dient direct te worden gemeld via e-mail aan info@virtuagym.com.

11.2 Dit rapport moet in ieder geval geval de volgende informatie bevatten:

a) de URL waar de vermeende onrechtmatige informatie kan worden gevonden. door onzeexpliciete verklaring dat het materiaal onwettig is en waarom.

c) indien er sprake is van inbreuk op rechten van intellectueel eigendom, dient u te onderbouwen dat u de rechtmatige eigenaar van genoemde rechten bent, en in welke mate de informatie maakt inbreuk op genoemde rechten.

d) indien u iemand anders vertegenwoordigt, een machtiging waarmee u: handelen namens de rechthebbende, ondertekend door de rechthebbende.

e) Uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer, zodat Virtuagym contact met je kan opnemen.

13. Betaalde Producten 12.1 De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en exclusief BTW tenzij expliciet vermeld anders.

12.2 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.

12.3 Beëindiging van periodieke abonnementen kunnen niet ingaan vóór het einde van de overeengekomen periode opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het einde van de (verlengde) contractperiode te geschieden. Voor maandelijks abonnementen dient opzegging 2 weken daarvoor plaats te vinden. Zonder opzegging zullen de abonnementen automatisch verlengd worden na afloop van de overeengekomen periode, in principe voor dezelfde periode, tenzij anders Akkoord. Gebruikers kunnen zich op elk moment afmelden, waarbij de hiervoor genoemde opzegtermijn geldt.

12.4 Beëindigen een abonnement e”ectief moet de gebruiker deze link volgen. Het lidmaatschap eindigt op de opgegeven einddatum.

12.5 Betaling is verschuldigd zodra de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij anders is overeengekomen.

12.6 De Producten zijn: zo spoedig mogelijk of binnen de overeengekomen termijn na betaling geleverd. Virtuagym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, indien de levering plaatsvindt na de overeengekomen termijn.

14. Aanpassingen aan de Producten

13.1 Virtuagym behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment een wijziging, stop of wijziging van een deel of het geheel van een of meer van de Producten, voor een bepaalde periode of altijd, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Wederpartij, of het nu gaat om betaalde of onbetaalde Producten.

13.2 Dit kan ook leiden tot niet-toegankelijkheid of verlies van een deel van het geheel van de Gedeelde Informatie, inclusief de Gedeelde Informatie van de Feest. Virtuagym kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die hieruit voortvloeit.

13.3 In het geval van een dergelijke wijziging van de Producten, om welke reden dan ook, zal de Wederpartij op zijn verzoek de (reeds) betaalde bedragen hebben aan Virtuagym of haar partners terugbetaald naar rato.

15. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

14.1 Virtuagym behoudt zich het recht voor om haar Algemene Voorwaarden te wijzigen Algemene voorwaarden op elk moment. Na een dergelijke wijziging worden de gewijzigde Algemene Voorwaarden direct ter inzage op de website aangeboden.

14.2 Door gebruik te maken van de website en de overige producten van Virtuagym na wijziging van de Algemene Voorwaarden verklaart de Partij akkoord te gaan met de nieuwe algemene voorwaarden.

16. Conformiteit en uitsluiting van aansprakelijkheid 15.1 De Producten en de inhoud daarvan worden door Virtuagym geleverd als dergelijke, inclusief mogelijke defecten.

15.2 Noch Virtuagym, noch haar partners of leveranciers geven enige garantie, uitdrukkelijke of impliciet, met betrekking tot de functionaliteit van de Producten of enige inhoud daarvan.

15.3 Virtuagym kan en doet dat niet niet garanderen dat de Producten op elk moment en op elke locatie beschikbaar zijn, en dat deze beschikbaarheid plaatsvindt veilig zijn, of dat eventuele fouten worden opgelost of dat de Producten vrij zijn van virussen of andere potentieel schadelijke software of onderdelen.

15.4 De Partij erkent dat de Producten mogelijke (verborgen) gebreken kunnen bevatten en aanvaardt de risico’s voor alle directe of indirecte schade die daaruit mocht ontstaan. De partij kan een overeenkomst op basis van niet-naleving.

17. Elektronische handtekening

16.1 Door het gebruik van de Producten verstrekt de Wederpartij een elektronische handtekening zodat deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

18. Toepassing en bevoegdheid

17.1 Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten of toezeggingen tenzij deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen door een bevoegde directeur van Virtuagym.

17.2 Een of meer delen van deze algemene voorwaarden zijn mogelijk niet van toepassing in het toepasselijke rechtsstelsel. In zo’n geval de overige onderdelen van deze overeenkomst blijven tussen partijen geldig.

17.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Elk geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in

Amsterdam, Nederland.