fbpx

Terms and Conditions

De organisatie: Motifaith Personal Training and Coaching.

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Motifaith Personal Training and Coaching waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Serdar Tohumcu.

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Motifaith Personal Training and Coaching voor personal training. Ieder gebruik van de diensten van Motifaith Personal Training and Coaching geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Motifaith Personal Training and Coaching het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen dient de klant dit te doen.

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Motifaith Personal Training and Coaching te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan Motifaith Personal Training and Coaching door te geven.

Bij bevestiging van de inschrijving zal Motifaith Personal Training and Coaching meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Motifaith Personal Training and Coaching bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Motifaith Personal Training and Coaching als ook de klant. Een trainingssessie met onze personal trainer vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies.

Op Motifaith Personal Training and Coaching rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. Motifaith Personal Training and Coaching voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichtin dat wil zeggen dat Motifaith Personal Training and Coaching niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Voor elke door Motifaith Personal Training and Coaching aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Motifaith Personal Training and Coaching kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten. Motifaith Personal Training and Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Motifaith Personal Training and Coaching Is niet aansprakelijk wanneer bij Motifaith Personal Training and Coaching, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Motifaith Personal Training and Coaching is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.

De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Motifaith Personal Training and Coaching wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die Motifaith Personal Training and Coaching aanbiedt. Motifaith Personal Training and Coaching is wel aansprakelijk wanneer Motifaith Personal Training and Coaching op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient Motifaith Personal Training and Coaching te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Motifaith Personal Training and Coaching is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kmr van Rotterdam. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Serdar Tohumcu.

Bij de overeenkomst van klant en Motifaith Personal Training and Coaching zal Motifaith Personal Training and Coaching meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Motifaith Personal Training and Coaching gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Motifaith Personal Training and Coaching te voldoen. Indien Motifaith Personal Training and Coaching over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Op de diensten van Motifaith Personal Training and Coaching is zowel het 9% btw-tarief als het 21% van toepassing, afhankelijk van de sportaccommodatie. De genoemde prijzen zijn exclusief btw. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Motifaith Personal Training and Coaching gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

pakketten en vervaldatum. Houders van een Motifaith Personal Training & Coaching-pakket ontvangen een aantal Personal Training- of coachinglessen die passen bij het gekochte pakket. Deze pakketten kunnen aan derden worden geschonken. Motifaith geeft geen garantie over de beschikbaarheid van lessen, aangezien de toegang tot de lessen gebaseerd is op beschikbare ruimte. Sessies of lessen worden gegeven binnen de beschikbare ruimte (binnen, buiten of thuis). Mogelijke opties worden door de trainer aangereikt en de klant kan uit deze beschikbaarheid (en) kiezen.
Pakketten beginnen op de datum dat u de volledige betaling uitvoert via een geldige betaalmethode. Motifaith Personal Training & Coaching-pakketten bevatten tussen de één, vijf, tien, twintig en 30 die vervallen vanaf de aankoopdatum. De vervaldata zijn als volgt: 1 sessie: 14 dagen. 5 sessies: 7 weken. 10 sessies: 12 weken. 20 sessies: 21 weken en 30 sessies: 31 weken te eindigen.

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Motifaith Personal Training and Coaching. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Motifaith Personal Training and Coaching is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de Personal Trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de Personal Trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Motifaith Personal Training and Coaching aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Motifaith Personal

Training and Coaching.

Motifaith Personal Training and Coaching is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Motifaith Personal Training and Coaching gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Motifaith Personal Training and Coaching voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Motifaith Personal Training and Coaching. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Motifaith Personal Training and Coaching. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Motifaith Personal Training and Coaching zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Motifaith Personal Training and Coaching ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Motifaith Personal Training and Coaching zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Motifaith Personal Training and Coaching. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Motifaith Personal Training and Coaching is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.