fbpx

Terms and Conditions

De organisatie: Motifaith Personal Training and Coaching.

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Motifaith Personal Training and Coaching waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Serdar Tohumcu.

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Motifaith Personal Training and Coaching voor personal training. Ieder gebruik van de diensten van Motifaith Personal Training and Coaching geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Motifaith Personal Training and Coaching het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen dient de klant dit te doen.

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Motifaith Personal Training and Coaching te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan Motifaith Personal Training and Coaching door te geven.

Bij bevestiging van de inschrijving zal Motifaith Personal Training and Coaching meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Motifaith Personal Training and Coaching bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Motifaith Personal Training and Coaching als ook de klant. Een trainingssessie met onze personal trainer vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies.

Op Motifaith Personal Training and Coaching rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. Motifaith Personal Training and Coaching voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichtin dat wil zeggen dat Motifaith Personal Training and Coaching niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Voor elke door Motifaith Personal Training and Coaching aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Motifaith Personal Training and Coaching kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten. Motifaith Personal Training and Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Motifaith Personal Training and Coaching Is niet aansprakelijk wanneer bij Motifaith Personal Training and Coaching, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Motifaith Personal Training and Coaching is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.

De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Motifaith Personal Training and Coaching wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die Motifaith Personal Training and Coaching aanbiedt. Motifaith Personal Training and Coaching is wel aansprakelijk wanneer Motifaith Personal Training and Coaching op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient Motifaith Personal Training and Coaching te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Motifaith Personal Training and Coaching is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kmr van Rotterdam. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Serdar Tohumcu.

Bij de overeenkomst van klant en Motifaith Personal Training and Coaching zal Motifaith Personal Training and Coaching meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Motifaith Personal Training and Coaching gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Motifaith Personal Training and Coaching te voldoen. Indien Motifaith Personal Training and Coaching over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Op de diensten van Motifaith Personal Training and Coaching is zowel het 9% btw-tarief als het 21% van toepassing, afhankelijk van de sportaccommodatie. De genoemde prijzen zijn exclusief btw. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Motifaith Personal Training and Coaching gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

pakketten en vervaldatum. Houders van een Motifaith Personal Training & Coaching-pakket ontvangen een aantal Personal Training- of coachinglessen die passen bij het gekochte pakket. Deze pakketten kunnen aan derden worden geschonken. Motifaith geeft geen garantie over de beschikbaarheid van lessen, aangezien de toegang tot de lessen gebaseerd is op beschikbare ruimte. Sessies of lessen worden gegeven binnen de beschikbare ruimte (binnen, buiten of thuis). Mogelijke opties worden door de trainer aangereikt en de klant kan uit deze beschikbaarheid (en) kiezen.
Pakketten beginnen op de datum dat u de volledige betaling uitvoert via een geldige betaalmethode. Motifaith Personal Training & Coaching-pakketten bevatten tussen de één, vijf, tien, twintig en 30 die vervallen vanaf de aankoopdatum. De vervaldata zijn als volgt: 1 sessie: 14 dagen. 5 sessies: 7 weken. 10 sessies: 12 weken. 20 sessies: 21 weken en 30 sessies: 31 weken te eindigen.

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Motifaith Personal Training and Coaching. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Motifaith Personal Training and Coaching is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de Personal Trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de Personal Trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Motifaith Personal Training and Coaching aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Motifaith Personal

Training and Coaching.

Motifaith Personal Training and Coaching is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Motifaith Personal Training and Coaching gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Motifaith Personal Training and Coaching voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Motifaith Personal Training and Coaching. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Motifaith Personal Training and Coaching. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Motifaith Personal Training and Coaching zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Motifaith Personal Training and Coaching ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Motifaith Personal Training and Coaching zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Motifaith Personal Training and Coaching. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Motifaith Personal Training and Coaching is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

Privacy Policy

General Terms and Conditions Motifaith Motifaith App and Online Portal supported by Virtuagym. These are the

General Terms and Conditions, as used by Virtuagym, a limited liability company, registered as Digi!t B.V. at the

Chamber of Commerce at Amsterdam with number 34296133 (hereafter: Virtuagym). VIRTUAGYM is a registered

trademark of DIGIFiT B.V.

By making use of the website, mobile apps and any other products and services of Virtuagym (hereafter: the

Products) you declare to explicitly agree with all General Terms and Conditions of Virtuagym (hereafter: Terms and

Conditions).

The Terms and Conditions apply to Virtuagyms end-users (hereafter: Consumers) and the Virtuagyms business

users of Virtuagym Professional products and services (hereafter: Professional Clients) and their clients (hereafter:

Client Members). Consumers, Professional Clients and Client Members will be referred to in general as Users. Users

and Virtuagym will be referred to as Parties.

1. Privacy Policy 1.1 Virtuagym cares highly about the privacy of its Users and therefore values a clear privacy

policy. Virtuagym shall never share, sell or otherwise transfer any Personal Data (Persoonsgegevens) of its Users

to third parties. Please read our Privacy Statement to learn more about the privacy policy of Virtuagym about

the user data.

2. Use 2.1 The use of the Products is only allowed, if the General Terms and Conditions and the Privacy Statement

are agreed upon, with a few exceptions in several cases mentioned hereafter. Therefore, by using one or more

Products, the Party declares to agree with the Terms and Conditions. 2.2 Virtuagym reserves the right to forbid

the use of and/or access to her products without (prior) notice or reason, for example by blocking or removing

pro!les or by blocking IP-addresses of computers, in case Virtuagym !nds this appropriate due to whatever

reason. 2.3 Consumer Pro!les are restricted to natural persons for personal use only and public groups are for

users with a joint interest only. Companies and other institutions, like foundations, gyms and other commercial

companies are only allowed to create groups within the Virtuagym Professional services, not on the public

version of the Products, unless they have received prior written permission from Virtuagym. 2.4 Pro!les and

groups contrary to previous rules can be removed, without prior notice.

3. Objectionable Content Policy Content may not be submitted to the Products and Virtuagym moderates all

content and ultimately decides whether or not to post a submission to the extent such content includes, is in

conjunction with, or alongside any, Objectionable Content. Objectionable Content includes, but is not limited to:

(i) sexually explicit materials; (ii) obscene, defamatory, libelous, slanderous, violent and/or unlawful content or

profanity; (iii) content that infringes upon the rights of any third party, including copyright, trademark, privacy,

publicity or other personal or proprietary right, or that is deceptive or fraudulent; (iv) content that promotes the

use or sale of illegal or regulated substances, tobacco products, ammunition and/or !rearms; and (v) gambling,

including without limitation, any online casino, sportsbooks, bingo or poker.

4. Age Restrictions By using the Products of Virtuagym, you represent and warrant that (a) you are 16 years of age

or older and you agree to be bound by this Agreement; (b) if you are under 16 years of age, you have obtained

veri!able consent from a parent or legal guardian; and (c) your use of the Products does not violate any

applicable law or regulation. Your access to the Products may be terminated without warning if Virtuagym

believes, in its sole discretion, that you are under the age of 16 years and have not obtained veri!able consent

from a parent or legal guardian. If you are a parent or legal guardian and you provide your consent to your

child’s use of the Products, you agree to be bound by this Agreement concerning your child’s use of the

Products.

5. O”ered information 5.1 Although the information on this website and contained within the other Products

except for the user-generated content is made with great care, complete accuracy, reliability or suitability

whatsoever cannot be guaranteed. Therefore, in case you rely on the information on this website or contained

within the other Products, whether or not originating from Virtuagym or one of its employees, this is completely

at your own risk. 5.2 The information is explicitly not meant for replacing medical care, medical advice or

support by professionals within other disciplines. Virtuagym should in example never be used for (self)diagnosis.

In any case, it is strongly recommended that users immediately consult their doctor with any medical questions,

complaints and/or symptoms. 5.3 By accepting these Terms and Conditions the Party explicitly recognizes that

Virtuagym cannot be held liable for any defects and/or wrong information contained within the information

o”ered, and the possible damage which may occur as a result thereof.

6. Physical exercise and Nutrition 6.1 Performing physical exercise or following a diet plan can pose a health risk,

ranging from injuries to death. Users that wish to start with any form of physical exercise or a diet plan with the

Products, must always consult their doctor and/or dietitian before starting said exercise or plan. Users who

experience any form of pain or become dizzy or short of breath should immediately stop the physical exercise

or their diet plan and contact a doctor for advice.

7. Rights of intellectual property 7.1 By accepting these Terms and Conditions the Party explicitly recognizes that

all designs, information, images and other content within the Products with exception of user-generated content

are property of Virtuagym, and are protected by relevant laws of intellectual property, including but not

restricted to copyrights, trademark rights, database rights, neighboring rights, patents, and design rights. 7.2

Virtuagym grants users a limited, personal, non-exclusive, non-sub-licensable, non-transferable and revocable

right to use the Products for personal purposes and under the terms and conditions, as stated in these General

Terms and Conditions. 7.3 In case Virtuagym and a third party, being a company or institution, agree upon the

licensing of one or more of the Products, this concerns a limited, non-exclusive, not sub-licensable, nontransferable

and revocable right to use said Products concerned. 7.4 It is explicitly forbidden to copy, duplicate,

modify, publish or use the designs, information, graphics and other content for direct or indirect commercial

purposes, unless explicitly agreed in written form with Virtuagym. 7.5 The Party declares not to perform any acts

which infringe or can infringe the (intellectual property- or database) rights of Virtuagym or third parties.

8. Licensing for shared information 8.1 The Party grants Virtuagym in exchange for the services granted by

Virtuagym a continued, worldwide, unlimited, irrevocably, non-exclusive license without any extra remuneration

by Virtuagym, including the right to sub-license, to all information, including but not limited for texts, images,

photos, video and sound !les, designs and user information, which is uploaded to, shared with or saved within

the Products or shared with Virtuagym in any other way by the Party(hereafter: the Shared Information), to use,

copy, distribute, transfer, perform, modify, or use otherwise, for commercial or other purposes through all

existing media. 8.2 By accepting the General Terms of Conditions, the opposite party guarantees that the Shared

Information does not infringe any intellectual property right, privacy or other rights of third parties, does not

contravene the law, does not contains (child)pornographic material or is otherwise o”ensive, does not

constitute threat or defamation, is free from viruses or other code which is harmful or can be harmful to

computers, other electronics or the data or programs contained thereon, and has no commercial purpose. 8.3

The Party remains fully responsible and liable for any direct or indirect damage caused by Virtuagym and third

parties due to the Shared Information by the Party.

9. User information and registration 8.1 The Party declares that the information provided, in example for

registration, is correct and complete and that it will update these where possible within the Products, in case of

changes. Any passwords should be kept carefully and may not be shared with third parties. 8.2 The Party may

not grant third parties access to Products via his registered account. In case the Party shares his account access

information with third parties, he will be fully responsible and liable for direct and indirect damage resulting

thereof. 8.3 The Party agrees that Virtuagym saves, processes and stores all the data provided by the Party,

including through the use of the Products. Please also see our Privacy Statement.

10. Communication 9.1 Virtuagym may send varying communications to users via the Products, including update

noti!cations or reminders, e-mails or other communications. Users can indicate at the settings until what

extend they wish to receive said communications. 9.2 The Party agrees that Virtuagym may approach the Party

for important changes or updates of the Products, in case deemed necessary by Virtuagym. Such

communication shall in principle never contain any commercial messages from third parties. 9.3 members can

communicate with each other within the Products, e.g. by placing comments or sending messages or discussing

within groups. The Party declares not to send spam, or any other communications which are undesired by the

receiver, being commercial or otherwise, including but not limited to threatening, aggressive, obscene,

ignominious, o”ending, privacy infringing or commercial communications. Any acts contrary to this condition

can as with the other conditions result in immediate denial of access and use of the Products and termination of

the user license. 9.4 Virtuagym is at any time free to delete any user communications or other Shared

Information without any prior or further notice if these are regarded to be below standard or otherwise

inappropriate by Virtuagym. 9.5 For all communication and contact via the Products the following user

guidelines apply: a) Keep it always fun and positive! b) Treat each other with respect c) Respect each others

opinion, even if you do not agree with it d) Do not place o”-topic messages within discussions e) Do not bother

people with irrelevant matters f) Do not advertise for any products or services

11. Information from third parties 10.1 The Products may contain information from third parties or refer thereto,

including but not restricted to information created by users, advertisements, banners and website links

(hereafter: Information from Third Parties). 10.2 Information from Third Parties generally is and cannot be

previously checked by Virtuagym, which means that we can not guarantee the quality and validity thereof.

Virtuagym is not responsible or liable for Information from Third Parties, nor for the possible direct or indirect

damage which may result from it. 10.3 Third parties may connect to Virtuagym via the API and obtain access to

publicly available data contained within the Products, including possibly personal user data which has been

published on the Products with their permission. Besides, that third parties can obtain access to public and

closed personal data via the API when a user explicitly permits it. The General Terms and Conditions and Privacy

Statement from Virtuagym do in principal not apply to applications from third parties. These third parties may

use di”erent General Terms and Conditions and Privacy Statements.

12. Unlawful information 11.1 After a report Virtuagym will investigate the presence of unlawful information in one

or more of the Products within a reasonable time and will take action against it if possible. Any unlawful

communication should be reported directly via e-mail to info@virtuagym.com. 11.2 This report should, in any

case, contain the following information: a) the URL where the alleged unlawful information can be found. b) your

explicit statement that the material is unlawful and why. c) in case it is a case of infringement of rights of

intellectual property, you need to substantiate that you are the rightful owner of said rights, and to which extent

the information infringes said rights. d) in case you represent someone else, an authorization that allows you to

act on behalf of the rightful claimant, signed by the rightful claimant. e) Your name, email address, address and

phone number, so that Virtuagym can contact you.

13. Paid Products 12.1 The listed prices of the Products are in Euros and exclusive VAT unless explicitly stated

otherwise. 12.2 All listed prices are conditional and can be adjusted without prior notice. 12.3 Termination of

periodical subscriptions cannot take e”ect before the end of the period that has been agreed upon. Such

termination has to be done at least 1 month, before the end of the (renewed) contract period. For monthly

subscriptions, termination has to take place 2 weeks before this. Without termination, the subscriptions will

automatically be extended after the agreed period has ended, in principle for the same period, unless otherwise

agreed. Users can unsubscribe at any time, although the aforementioned notice term applies. 12.4 To terminate

a subscription e”ectively, the user should follow this link. The membership will end on the given end date. 12.5

Payment is due once the agreement is in place unless otherwise agreed upon. 12.6 The Products shall be

delivered as soon as possible or within the agreed period after payment. Virtuagym accepts no liability for any

damage, in case the delivery takes place after the agreed period.

14. Modi!cations to the Products 13.1 Virtuagym explicit reserves the right at any time to modify, stop or change a

part of, or the whole of one or more of the Products, for a determined period or always, without prior

noti!cation or after to the Party, whether it concerns paid or unpaid Products. 13.2 This may also result in nonaccessibility

or loss of a part of the whole of the Shared Information, including the Shared Information of the

Party. Virtuagym cannot be held liable for any direct or indirect damage resulting thereof. 13.3 In case of such a

modi!cation of the Products, for whatever reason, the Party will have on his request the (already) paid amounts

to Virtuagym or her partners refunded pro ratio.

15. Modi!cation of the General Terms and Conditions 14.1 Virtuagym reserves the right to change her General

Terms and Conditions at any time. After such a modi!cation the changed General Terms and Conditions will be

o”ered for inspection immediately on the website. 14.2 By using the website and the other products of

Virtuagym after changes to the General Terms and Conditions the Party declares to agree to the new general

terms and Conditions.

16. Conformity and exclusion of liability 15.1 The Products and the content thereof are delivered by Virtuagym as

such, including potential defects. 15.2 Nor Virtuagym, nor her partners or suppliers give any guarantee, explicit

or implicit, regarding the functionality of the Products or any content thereof. 15.3 Virtuagym cannot and does

not guarantee that the Products are available at any moment at any location, and that said availability occurs

safely, or that any errors will be solved or that the Products are free from viruses or other potentially damaging

software or parts. 15.4 The Party acknowledges that the Products may contain potential (hidden) defects and

accepts the risks for any direct or indirect damage which may occur thereof. The Party cannot terminate an

agreement based on non-compliance.

17. Electronic signature 16.1 By using the Products the Party provides an electronic signature so that these General

Terms and Conditions apply.

18. Application and competence 17.1 These General Terms and Conditions replace all prior agreements or

commitments unless these are explicitly agreed upon by an authorized director of Virtuagym. 17.2 One or more

parts of these General Terms and Conditions may not apply in the applicable legal system. In such a case the

remaining parts of this agreement remain valid between parties. 17.3 Dutch Law applies to this agreement. Any

disputes which may result from this agreement will be exclusively decided upon by the competent court in

Amsterdam, The Netherlands.